Pakalpojumu noteikumi


Šie spēles „1100AD” pakalpojumu lietošanas Noteikumi reizē ir arī pakalpojumu nodrošināšanas līgums, turpmāk saukts „Līgums”, starp uzņēmumu Amber Games Ltd., turpmāk sauktu „Administrācija”, un spēles „1100AD” pakalpojumu lietotāju, turpmāk sauktu „Lietotājs”. Katram Lietotājam šo Līgumu obligāti jāizlasa pirms reģistrēties spēlē „1100AD”, turpmāk sauktu „Spēle”. Lietotājam jāapstiprina un jāpiekrīt bez izņēmuma visiem Līguma punktiem. Lietotājs var atteikties no reģistrācijas Spēlē, ja nepiekrīt Līgumam vai kādai no tā daļām. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Lietotājs nosūtījis aizpildītu reģistrācijas formu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. „1100AD” ir bezmaksas tiešsaistes multispēlētāju stratēģiska spēle, un ir Amber Games SIA. Programmatūras produkts. Spēle tiek nodrošināta uz viena vai vairākiem savstrarpēji neatkarīgiem serveriem, turpmāk saukti Spēļu serveri.

1.2. Pievienojoties Spēlei, Lietotājs piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Admistrācijai ir tiesības pieprasīt no Lietotāja noteikumu ievērošanu bez ierunām. Gadījumā, ja Administrācija konstatē, ka Lietotājs pārkāpis Noteikumus, Administrācijai ir tiesības atteikt Lietotājam Spēles pakalpojumus, kā arī dzēst informāciju, ko lietotājs publicējis Spēles informāciju sistēmās.

1.3. Līguma pielikumi, Spēles apraksts un citi materiāli, ko Administrācija publicējusi interneta vietnē www.1100ad.com, kā arī citās Spēles vietnēs, ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.4. Administrācija, saskaņā ar līguma noteikumiem, nodrošina Lietotājam nepārtrauktu piekļuvi Spēlei, Spēles informācijas resursiem un citiem pakalpojumiem un notikumiem, kas notiek Spēlē, izņemot pārtraukumus, ko izraisa Spēles apkopes pasākumi vai citi iemesli, ko nav izraisījusi Administrācija.

1.5. Administrācija nodrošina Lietotājam piekļuvi Spēlei bez maksas. Lietotājs pats maksā par savu interneta pieslēgumu. Administrācija nodrošina Lietotājam papildus maksas saturu, nosacījumi uzskaitīti šī Līguma 4.punktā.

1.6. Lietotājiem, kas nav sasnieguši atbilstošo vecumu vai ir rīcībnespējīgi, jāapstiprina šī Līguma Noteikumi un jāsaņem atļauja no saviem pārstāvjiem vai aizbildņiem.

1.7. Resursi ir visas www.1100ad.com interneta vietnes un visi subdomēni, kas saistīti ar to.

2. Lietotāja tiesības, atbildība un ierobežojumi

2.1. Spēles Lietotājs ir katra persona, kas guvusi pieeju Spēlei saskaņā ar šo Līgumu un lieto materiālus, kas publicēti Spēles vietnēs.

2.2. Lietotājs apņemas pildīt šī Līguma nosacījumus.

2.3. Lietotājam ir tiesības lietot Spēli viņa privātajām vajadzībām, nekomerciālos un nepolitiskos veidos un nolūkos, kas paredzēti Spēles Noteikumos.

2.4. Lietotājam ir tiesības reģistrēt tikai vienu Lietotāja profilu.

2.5. Ja no vienas IP adreses spēlē vairāki Lietotāji, Administrācijai ir tiesības dzēst tādus Lietotājus, ja ir aizdomas, ka tiek pārkāpts noteikumu punkts 2.4.

2.6. Lietotājam ir tiesības lietot tikai vienu Spēles kontu katrā atsevišķā Spēles serverī. Lietotājam nav tiesību nodot savu reģistrācijas informāciju (lietotājvārdu un paroli) trešajai pusei, un viņam nav tiesību to saņemt no trešās puses.

2.7. Lietotājam ir tiesības mainīt konta paroli.

2.8. Lietotājs var sūtīt savas sūdzības un ierosinājumus saistībā ar Spēli rakstiskā formā vai pa elektronisko pastu uz adresēm, kas minētas interneta vietnē www.1100ad.com.

2.9. Aizpildot reģistrācijas formu, Lietotājs piekrīt nodrošināt pareizu un ticamu informāciju.

2.10. Lietotājam jātur noslēpumā paroli, ko viņš ievadījis reģistrācijas procesa laikā. Lietotājs nes atbildību par iespējamām sekām, ko izraisa paroles glabāšanas slepenības neievērošana vai datortīklu lietošana neatbilstoši informācijas drošības standartiem. Lietotāja paroles dati tiek glabāti datubāzē tikai pakalpojuma sniegšanas nolūkos nešifrētā veidā. Ja Lietotājs aizmirst savu paroli, tad, pēc Lietotāja pieprasījuma, programmatūras pakalpojuma Resursi izsūta jaunu pieejas paroli uz elektroniskā pasta adresi, ko nodefinējis Lietotājs. Šajā procedūrā vienmēr pastāv zināms risks, ka parole var kļūt pieejama trešajai pusei, kas novēro Lietotāja datoru vai elektroniskā pasta adresi. Administrācijai nav iespējas atgādināt Lietotājam aizmirstu paroli.

2.11. Lietotājam jāizrāda respekts un cieņa pret citiem Spēles lietotājiem.

2.12. Lietotāja personas dati, ieskaitot viņa IP adresi un viņa datora īpašo numuru, nedrīkst tikt nodoti trešajai pusei. Izņēmums ir vienīgi tiesas lēmums vai varas iestāžu pieprasījums. Lietotājs dod Administrācijai tiesības glabāt personas datus, ieskaitot IP adresi un datora īpašo numuru, un apstrādāt šos datus statistiskas analīzes mērķiem. Visi šīs analīzes rezultāti ir anonīmi.

2.13. Lietotājam regulāri jālieto spēles pakalpojumi. Ja Lietotājs ir neaktīvs (neautentificējas spēlē) 4 nedēļu garumā un Lietotāja Spēles kontā zelta atlikums ir nulle, tad Administrācijai ir tiesības dzēst Lietotāja Spēles kontu bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Lietotāja Spēles kontā ir zelta atlikums, tad par katru dienu virs 4 nedēļām no konta tiks atskaitītas 50 zelta monētas, līdz lietotājs atgriezīsies spēlē jeb zelts beigsies. Kad Lietotāja kontā zelts beigsies, Lietotāja Spēles konts tiks dzēsts. Atgriešanās spēlē negarantē Lietotājam tiesības atgūt no konta noņemto spēles zeltu.

2.14. Lietotājam nav tiesību nodot kontroli pār savu profilu vai Spēles kontu jebkādai trešajai pusei, kā arī ieiet Spēlē ar citu lietotāju profilu.

2.15. Administrācijai ir tiesības dzēst Lietotāju, kurš nodod kontroli pār savu kontu trešajai pusei.

2.16. Lietotājam nav tiesību ierobežot citu Lietotāju pieeju spēlei vai atturēt citus Lietotājus no Spēles pakalpojumu lietošanas.

2.17. Lietotājam nav tiesību lietot necenzētus izteicienus, draudēt ar vardarbību vai fizisku izrēķināšanos ārpus spēles citiem Lietotājiem.

2.18. Lietotājam nav tiesību publicēt pakalpojuma informācijas avotos materālus, kas uzskatāmi par sociāli amorāliem, vai kas tieši vai netieši aizskar citus spēlētājus vai Administrāciju, kas veicina vai izsaka naidu pret citām reliģijām, kultūrām, rasēm, nācijām, cilvēkiem, valodām, politiku, ideoloģiju vai sociālu kustību. Ir aizliegts reklamēt porno vietnes, narkotikas vai resursus, kas satur tamlīdzīgu informāciju, kā arī veikt citas līdzīgas darbības, ko Administrācija noteikusi par nepiemērotām vai nelegālām. Ja atrasti publicēti materiāli, kas ir pretrunār ar šo punktu, tad šie materiāli tiks dzēsti un lietotājs, kas šos materiālus publicējis, saņems brīdinājumu, vai arī ja viņš publicē tādus vairākkārt vai atkārtoti, tad tiks dzēsts un bloķēts.

2.19. Ir aizliegts lietot programmatūru, citus materiālus vai informāciju par pakalpojumu komerciālos nolūkos bez rakstiskas vienošanās ar Administrāciju, kas atļautu tādas komerciālas darbības.

2.20. Lietotājam ir stingri aizliegts veikt jebkādas darbības, kas mērķtiecīgi vērstas uz Spēles vai tās resursu darbības sabojāšanu, nesankcionētu piekļuvi Administrācijas resursiem.

2.21. Lietotājam ir aizliegts neautorizēti piekļūt jebkādām tehnoloģiskām komponentēm (nodēm), datubāzēm vai citām komponentēm Pakalpojuma tīklā.

2.22. Lietotājam nav tiesību izplatīt informāciju, kas vērsta uz paroļu iegūšanu no Spēles personāžiem, kā arī izplatīt saites uz web vietnēm, kas satur tamlīdzīgu informāciju.

2.23. Lietotājam nav tiesību jebkurā Spēles informācijas laukā publicēt saites uz jebkādu programmatūru, kas satur vīrusus vai citus kaitīgus objektus.

2.24. Lietotājs nedrīkst lietot programmatūru, ko izstrādājušas strešās puses, lai iekļūtu spēlē vai sadarbotos ar Spēles procesu, kā arī citu programmatūru, kas tieši vai netieši ietekmē Spēles procesu. Lietotājs nedrīkst lietot robotus, automatizētas kontroles sistēmas, pieškirt vai lietot sistēmas vai organizācijas, kas attīsta personāžu. Personāžu attīstība caur abpusējiem līgumiem ir stingri aizliegta, tā kā ir aizliegts spēlēt Spēli ar vairāk kā vienu personāžu vienlaicīgi.

2.25. Lietotājs nedrīkst kopēt, pavairot, izplatīt vai tulkot jebkādu Spēles komponenti bez Administrācijas rakstiskas piekrišanas. Lietotājs piekrīt, ka visa informācija un materiāli un visa nepieciešamā programmatūra un programmas, kas saistītas ar Spēli, tiek aizsargātas ar Latvijas Republikas Intelekutuālā Īpašuma likumiem, un saturs, ko Lietotājam nodrošinājusi Spēle, ir aizsargāts ar kopēšanas tiesībām, patentiem un citiem saistītiem likumiem. Lietotājam nav tiesību mainīt, pārdot vai izplatīt Spēles materiālus ne pa daļām, ne kopā. Administrācija rezervē Lietotājam ekskluzīvas personiskas tiesības lietot saturu, materiālus un Spēles programmatūru saskaņā ar Spēles noteikumiem, pie nosacījuma, ka Lietotājs vai kāda trešā puse nekopēs un nemodificēs Pakalpojumu, lai iegūtu neautorizētu piekļuvi Spēles programmatūrai.

2.26. Lietotājs nedrīkst lietot atrastā kļūdas Spēles programmatūrā, lai gūtu sev labumu. Ja tādas tiek atrastas, Lietotājam jāinformē Administrācija, publicējot kļūdas detaļas attiecīgā foruma sadaļā, ziņojot par to Administrācijai pa e-pastu uz attiecīgo adresi vai nosūtot privātu ziņojumu Spēles Moderatoram vai Administratoram, kas atbildīgs par attiecīgo foruma sadaļu.

2.27. Lietotājam nav tiesību veidot interfeisus ar programmatūras kodu, saņemt bez Administrācijas atļaujas piekļuvi datubāzei ar Lietotāju informāciju vai Spēles materiāliem.

2.28. Pakalpojuma lietotājam nav atļauts Pirkt/pārdot Spēles objektus vai pakalpojumus par reālu naudu. Pārdot vienības vai pakalpojumus, kam ir materiāla vērtība ar jebkādiem virtuāliem Spēles resursiem ne Administrācijas nodrošinātajā Spēles vidē, ne citos interneta resursos vai vietnēs.

2.29. Lietotājs piekrīt, ka viņa atbildības pārkāpuma gadījumā, kā rakstīts šajā Līgumā, Administrācijai ir tiesības ierosināt pret Lietotāju vērstas sankcijas, kuru rezultātā tiek banota vai apturēta piekļuve Spēles pakalpojumiem, vai lietot jebkādu citu ietekmes metodi: brīdinājumus, pagaidu Spēles lietošanas bloķēšanu (banu), pieprasījumu kompensēt bojājumus vai citas darbības.

2.30. Lietojot Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt, ka Pakalpojuma ietvaros viņš var lietot pašu Pakalpojumu, tā komponentes un globālo Interneta tīklu. Ar šiem Noteikumiem Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka izņemot informāciju, pakalpojumus vai produktus, kopumā sauktus par Pakalpojumu vai tā komponentes, Administrācija nekontrolē informāciju, pakalpojumus vai produktus, kas tiek nodrošināti vai piedāvāti caur Interneta resursiem.Lietotājs uzņemas atbildību par riskiem, kas saistīti ar Pakalpojuma lietošanu Interneta tīklā un akceptē faktu, ka Administrācija neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu nepatiesību vai informācijas kvalitāti, ko publicējuši Pakalpojuma Lietotāji sludinājumos vai interneta vietnēs, no kurām saites ved uz Pakalpojumu. Šī iemesla dēļ Lietotājs akceptē apstākli, ka visas preces, informāciju un pakalpojumus, kas piedāvāti vai pieejami caur Pakalpojumu vai Interneta tīklā (izņemot gadījumus, kad tas nepārprotami nodefinēts, ka nodrošinātājs ir tieši pats Pakalpojums), piedāvā vai dara pieejamus trešās puses, kas nav nekādā veidā saistītas ar Administrāciju. Lietotājs akceptē un uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojuma un Interneta tīkla lietošanas riskiem.

2.31. Lietotājs akceptē noteikumu, ka tikai Lietotājs pats ir atbildīgs par visu viedokļu, vērtējumu, pakalpojumu un citas informācijas, preču kvalitātes un funkciju, ko nodrošina Pakalpojums un Internets visumā, izvērtēšanu attiecībā uz precizitāti, pabeigtību vai lietderību.

3. Administrācijas tiesības un atbildība

3.1. Administrācijai jāuztur reģistrēto datu un citu datu par Lietotāju konfidencialitāte, izņemot gadījumus, ko pieprasa likumdošana. Administrācija nedrīkst mainīt Lietotāja lietotājvārdu vai paroli bez viņa piekrišanas.

3.2. Administrācijai, kad vien tas tehniski iespējams, jākontrolē Lietotāju informācijas sūtījumi, lai novērotu to atbilstību šim Līgumam un Noteikumiem. Tai pat laikā Administrācija nenes nekādu atbildību par ziņojumu vai materiālu saturu, ko Lietotāji publicējuši vai izplatījuši, kā arī negarantē tādas kontroles regularitāti un efektivitāti.

3.3. Administrācija nenes nekādu atbildību par zaudējumiem un/vai citu ļaunumu, ko Lietotājs cietis sakarā ar trešo pušu darbībām, kā arī nepieņem nekādas sūdzības no trešajām pusēm.

3.4. Administrācija nenes atbildību par citu Lietotāju darbībām pret Lietotāju.

3.5. Administrācija negarantē, ka programmatūra, teksti, grafika vai mūzika, kas tajos nodrošināti, sakritīs ar Lietotāja pieņēmumiem.

3.6. Administrācija ir atbildīga par Lietotājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem tiktāl, ciktāl tie ir radušies Administrācijas vainas dēļ.

3.7. Administrācija negarantē, ka programmatūra, kas saņemta caur pakalpojumu vai citi materiāli nesatur vīrusus vai citas bīstamas komponentes.

3.8. Administrācija ir atbildīga par Lietotājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem tiktāl, ciktāl tie ir radušies Administrācijas vainas dēļ.

3.9. Administrācijai ir tiesības sūtīt Lietotājiem informatīvus vai tehniskus elektroniskus ziņojumus attiecībā uz Spēli. Administrācija nesūta lietotājiem ar Spēli nesaistītus ziņojumus - ne elektroniskus, ne citāda veida (spamu); ja Lietotājs ir saņēmis tādu ziņojumu no Administrācijas, Lietotājam nekavējoties jāsazinas ar Administrācijas pārstāvjiem vai Administrāciju.

3.10. Administrācijai ir tiesības veikt jebkādas darbības, kas nav nelikumīgas, lai ierobežotu pieeju pakalpojumam jebkurai pusei vai organizācijai, kas pārkāpj šī Līguma noteikumus.

3.11. Administrācijai ir tiesības dzēst vai mainīt visu vai daļu informācijas, ko Lietotājs izvietojis vai ierakstījis Spēlē vai Spēles Resursos bez iepriekšējas saskaņošanas ar Administrāciju, šajā vai citos Līgumos ar Administrāciju, kā arī informāciju, kas saskaņā ar vienpusēju Administrācijas viedokli, uzskatāma par nepieņemamu, nevēlamu vai pārkāpjošu šo Līgumu. Administrācijai nav jāuzrāda pierādījumi par pielietotajām sankcijām, kad lietotājs pārkāpis šī Līguma noteikumus vai tā daļas, vai pielikumus.

3.12. Administrācijai ir tiesības atgriezt sākotnējā stāvoklī jebkuru Spēles notikumu, ja šī notikuma rezultāts sasniegts, pārkāpjot Spēles noteikumus.

3.13. Administrācija ir tiesīga mainīt Pakalpojuma kvalitāti, 1 (vienu) nedēļu iepriekš ar attiecīgu publikāciju Pakalpojuma sniegšanas vietnē elektroniski brīdinot par to Lietotāju.

3.14. Administrācijai ir tiesības, 1 (vienu) nedēļu iepriekš ar attiecīgu publikāciju Pakalpojuma sniegšanas vietnē elektroniski brīdinot par to Lietotāju, ierobežot, palielināt, izmaninīt vai apstādināt Pakalpojumu.

3.15. Administrācijai ir tiesības Lietotājam atteikt vai apstādināt piekļuvi Pakalpojumam šādu iemeslu dēļ:
  • Lietotājs veicis darbības, kas no Administrācijas vienpusēja viedokļa uzskatāmas par šī Līguma pārkāpumu. Administrācija nav atbildīga par Lietotāja vai kādas trešās puses informēšanu par Lietotāja piekļuves apstādināšanu vai par citām sekām, ko izraisa šāda brīdinājuma trūkums;
  • Lietotājs nepiekrīt Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem;
  • Lietotājs lieto Pakalpojumu mērķim, kas ir pretrunā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas vai starptautiskajiem likumiem;
  • Lietotājs ir pārkāpis vai pārkāpj šo Līgumu;
  • Sakaru pakalpojumu darbības apstādšanās vai arī Spēles vai Pakalpojuma darbības pārtraukums;
  • Nepārvarama vara (forsmažora apstākļi).


4. Spēles papildus maksas pakalpojumi

4.1. Spēles konts – konts Spēles servera datubāzē, izsniegts Lietotājam pēc piekrišanas Pakalpojuma noteikumiem. Spēles konts satur informāciju par Virtuālās naudas daudzumu, kas pašreiz pieder Lietotājam konkrētajā Spēļu serverī.

4.2. Virtuāla nauda jeb “zelts” ir paredzēta tikai tehniskai spēles nodrošināšanai, tā nevar nekādā veidā tikt izmaksāta, apmainīta vai aizstāta ar reālu naudu vai cita veida materiālajām vērtībām, vai balvām!

4.3. Lietotājam ir tiesības veikt maksāšanas pakalpojumus vienīgi caur Spēles Administrācijas tīmekļa vietni vai autorizēto pārstāvju - oficiālo partneru – tīmekļa vietnēm. Ja Lietotājs uzzina par nelegālām darbībām, viņam par tām jāinformē Administrāciju.

4.4. Par maksas pakalpojumu saņemšanu vai atbilstību, kas nopirkti caur autorizētajiem pārstāvjiem vai partneriem, atbildību nes šie autorizētie pārstāvji vai partneri un sūdzību gadijumā jāvēršas pie viņu atbalsta dienestiem. Administrācija nenes atbildību par jebkurām trešo pušu darbībām, kas izveido maksas pakalpojumu un ir pretrunā ar Noteikumu punktu 4.3.

4.5. Administrācijai jānodrošina pienācīga programmatūras darbība, kas tiek lietota, lai saņemtu informāciju par līdzekļu pārskaitījumiem.

4.6. Administrācijai ir tiesības vienpusēji samazināt Lietotāja spēles Virtuālās naudas atlikumu, ja pirkums netika apmaksāts(t.sk. maksājums tiek atsaukts), konta atlikums tika palielināts tehniskas kļūmes dēļ vai izmantojot Spēles programnodrošinājuma nepilnības vai Virtuālās nauda tika iegūta pārkāpjot citus šo Noteikumu punktus.

4.7. Lietotājam ir tiesības izmantot Administrācijas piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, aktuālos maksas pakalpojumus (ievērojot Distances līguma noteikumus) par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī.

4.8. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu.

4.9. Spēles Virtuālās naudas pirkšana nedod Lietotājam īpašu pieeju un neatbrīvo Lietotāju no pienākumiem pildīt Spēles noteikumus un Līgumu.

4.10. Administrācijai ir tiesības atteikt maksājumu bez paskaidrojuma sniegšanas.

4.11. Visus izdevumus, kas saistīti ar līdzekļu pārskaitīšanu Administrācijai, ieskaitot nodokļus un komisijas maksas, sedz Lietotājs.

4.12. Lietotājam ir jāsaglabā visa informācija vai dokumenti, kas apliecina maksājumu veikšanu visā Spēles pakalpojumu lietošanas laikā un jānodrošina Administrācijai šādi dokumenti, kā arī maksājuma veikšanas detaļas, gadījumā ja Administrācija tādus pieprasa.

4.13. Visas cenas par maksas pakalpojumiem norādītas ar PVN.

5. Izmaiņas noteikumos un līgumos. Citi nosacījumi

5.1. Administrācija patur tiesības mainīt šo Līgumu. Administrācijai ir tiesības tiesības pārstāt sniegt Spēles pakalpojumus vai citus ar Spēli saistītus pakalpojumus lietotājam, kas nepiekrīt izmaiņām Līgumā. Turpinot lietot Spēli pēc izmaiņām Līgumā, Lietotājs izsaka savu piekrišanu Līguma un/vai noteikumu izmaiņām. Lietotājam regulāri jāpārbauda šis Līgums un Spēles Noteikumi, lai pamanītu iespējamās izmaiņas.

5.2. Ja tiek atzīts, ka kāda vai vairākas šī Līguma daļas neatbilst Latvijas vai starptautisko likumu normām, tam nav ietekmes uz pārējo Līguma daļu vai dokumenta kopumā spēkā esamību. Ja administrācija stingri neseko kādas Līguma daļas izpildei, tas nav uzskatāms par atteikšanos no šīs Līguma daļas. Ne pušu izturēšanās prakse, ne līdzīgu pakalpojumu sniegšanas prakse nevar tikt izmantota, lai izmainītu kādu šī Līguma daļu.

5.3. Visi strīdi, kas radušies šī līguma sakarā, pusēm ir jārisina sarakstes un pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties par strīdus jautājumu, ieinteresētajai pusei ir jāvēršas tiesā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

SIA "AMBER GAMES"
Reg.nr. 50003991571
Eksporta street 12 - 115, Riga, LV-1045


Lejuplādēt PDF

Reģistrēties